Odsłon : 87069

Aktualności

Informuję rodziców kandydatów zakwalifikowanych do Przedszkola Nr 3 na rok szkolny 2019-2020 o obowiązku złożenia pisemnego potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola
w terminie od 15 kwietnia do 18 kwietnia 2019 r.

Złożenie potwierdzenia woli jest warunkiem przyjęcia kandydata do przedszkola.


Dyrektor Przedszkola Nr 3


Informacja dla rodziców dzieci uczęszczających do placówek objętych strajkiem - Miasto Przemyśl:

https://przemysl.pl/53531/informacja-dla-rodzicow-dzieci-uczeszczajacych-do-placowek-objetych-strajkiem.html?fbclid=IwAR0TH99y-mVhaBDmhwavvZNvaNdp5Jas2Er5spvqq_KErOGmg43d9NgP2GQ

Niezbędne dokumenty, aby otrzymać zasiłek opiekuńczy nad dzieckiem w czasie nieprzewidzianego zamknięcia placówki:

https://www.zus.pl/swiadczenia/zasilki/zasilek-opiekunczy/niezbedne-dokumenty?fbclid=IwAR2d2XmPHw7fU8L4sM_pilMNG01TWew12n-5puok_fmgrhNLtE7WunHg_hA

INFORMUJEMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Przedszkole Nr 3 ogłosiło nabór na wolne stanowisko urzędnicze REFERENT DO SPRAW KADR I PŁAC
Wszystkie informacje dotyczące naboru znajdują się na stronie BiP Urzędu Miejskiego w Przemyślu

Termin składania aplikacji do 15.IV.2019r.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: referent do spraw kadr i płac w Przedszkolu Nr 3 w Przemyślu

Na podstawie art. 13, ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2018 . poz. 1260 późniejszymi zmianami) oraz art. 54 ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2017 poz. 2077 z późniejszymi zmianami)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 3 w Przemyślu

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

REFERENT DO SPRAW KADR I PŁAC

(0,75 etatu)

Nazwa i adres jednostki: Przedszkole Nr 3, ul. Barska,  37-700 Przemyśl.

Wymiar czasu pracy: 0,75 etatu

Rodzaj umowy: umowa o pracę

I. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
 3. brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 5. nieposzlakowana opinia.

II. WYMAGANIA DODATKOWE:

 1. umiejętność obsługi komputera, znajomość systemu operacyjnego Windows, znajomość pakietu Microsoft Office ( WORD, EXCEL, OUTLOOK) umiejętność posługiwania się Internetem,
 2. znajomość i umiejętność obsługi programów płacowych , programu Płatnik,  Systemu Informacji Oświatowej,
 3. znajomość przepisów oświatowych i samorządowych oraz wszelkich aktualnie obowiązujących przepisów w tym zakresie,
 4. umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawa,
 5. rzetelność, terminowość, odpowiedzialność.

III. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

Zakres czynności związany z płacami:

 1. sporządzanie list płac dla pracowników pedagogicznych oraz pracowników administracji i obsługi,
 2. prowadzenie kart wynagrodzeń, kart zasiłkowych,
 3. naliczanie wypłat wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy oraz zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich, wypadkowych zgodnie
  z obowiązującymi przepisami i zgromadzoną dokumentacją,
 4. sporządzanie wypłat nagród, odpraw emerytalnych, rentowych, ekwiwalentów za urlop, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzenia JDU z art. 30 KN, ekwiwalentów BHP, świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 5. sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
 6. sporządzanie i wydawanie zaświadczeń o wynagrodzeniach dla celów ustalenia emerytur, rent i kapitału początkowego ( Rp-7),
 7. przygotowywanie danych do arkusza organizacji przedszkola,
 8. wprowadzanie danych do Systemu Informacji Oświatowej z zakresu płac,
 9. sporządzanie sprawozdań statystycznych dotyczących wynagrodzeń w ramach portalu sprawozdawczego GUS,
 10. współpraca przy dokonywaniu analiz i sporządzaniu planów budżetowych,
 11. prowadzenie pełnej obsługi programu Płatnik (dokumentacja ubezpieczeniowa pracowników, deklaracje ZUS)
 12. naliczanie i pobranie podatku dochodowego od osób fizycznych, sporządzanie deklaracji oraz informacji podatkowych ( PIT-11, PIT- 4R,),
 13. współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizacji robót publicznych oraz prac interwencyjnych,
 14. bieżące    zapoznawanie się z obowiązującymi przepisami prawa oraz opracowywanie wewnętrznych przepisów ( m. in. regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych, regulaminu ZFŚS )
 15. archiwizacja dokumentów w zakresie prowadzonych spraw,
 16. wykonywanie innych poleceń Dyrektora przedszkola.

Zakres czynności związany z kadrami:

 1. kompleksowe prowadzenie akt osobowych pracowników;
 2. przygotowywanie od strony formalnoprawnej dokumentów dotyczących zatrudnienia, rozwiązania umów o pracę, zaszeregowania, przeniesień, urlopów i innych spraw wynikających ze stosunku pracy;
 3. współpracowanie i udzielanie pomocy pracownikom w zakresie składania wniosków o renty  i emerytury do organu rentowego;
 4. współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizacji  robót  publicznych, staży i przygotowania zawodowego, itp.;
 5. sporządzanie sprawozdań do GUS w zakresie spraw personalnych określonych przez odpowiednie przepisy prawa;
 6. sporządzanie sprawozdawczości (SIO, PFRON).
 7. prowadzenie składnicy akt,
 8. prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów pracowniczych, zwolnień lekarskich;
 9. ustalanie uprawnień urlopowych i prowadzenie dokumentacji z tym związanej rozliczanie pracowników z wykorzystanych dni urlopów wypoczynkowych oraz innych przerw w wykonywaniu pracy, w tym urlopów okolicznościowych, wychowawczych, itp. stosownie do przepisów Kodeksu Pracy i Karty Nauczyciela (karty urlopowe, plany urlopowe, ekwiwalent za urlop),
 10. prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich pracowników i kontrola ich aktualności
 11. prowadzenie dokumentacji ubezpieczeniowej ZUS /zgłoszenia i wyrejestrowania
  z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników i członków ich rodzin, sprawy związane z ustaleniem kapitału początkowego;
 12. wydawanie zaświadczeń dotyczących stosunku pracy na wniosek pracownika;
 13. prowadzenie ewidencji obowiązkowych szkoleń BHP i ppoż pracownika oraz kontrola ich aktualności;

IV. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

 1. list motywacyjny,
 2. CV z opisem przebiegu pracy zawodowej
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, umiejętności i kwalifikacje,
 4. kserokopie świadectw pracy,
 5. oświadczenia kandydata:
  a)o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych
  b) o nieskalaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
  c)o stanie zdrowia pozwalajacym na wykonywanie pracy na danym stanowisku

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000 z p. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 . poz. 1260 z późniejszymi zmianami).

V. WARUNKI PRACY:

 1. miejsce   pracy: Przedszkole Nr 3, ul. Barska,  37-700 Przemyśl.,
 2. wymiar czasu pracy: 30 godzin tygodniowo,
 3. stanowisko: samodzielne,
 4. jednozmianowy system pracy w pozycji siedzącej, w pomieszczeniu przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, przy monitorze komputera.

VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w sekretariacie Przedszkola Nr 3
w Przemyślu, ul. Barska 10, w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00 w terminie do dnia 15.04.2019 r. do godz. 10:00 z dopiskiem '' Dotyczy naboru na stanowisko referent do spraw kadr i płac''. Otwarcie kopert odbędzie się w dniu 15.04.2019r. o godz. 11:00.

VII. POZOSTAŁE INFORMACJE:

Procedura naboru na stanowisko urzędnicze będzie przeprowadzona dwuetapowo:

 1. etap - kwalifikacja formalna: badanie złożonych ofert pod względem ich kompletności i spełnienia wymagań formalnych,
 2. etap - kwalifikacja merytoryczna: obejmująca rozmowę kwalifikacyjną.

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta w Przemyślu: https://bip.przemysl.pl

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dodatkowe  informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 16 670 04 51.