Odsłon : 123882

Organizacja

Rada Rodziców

"Kto wiele przebywa z dziećmi
odkryje, że żaden nasz czyn
nie pozostaje u nich bez oddźwięku"

Johan Wolfgang Goethe

 

Rada Rodziców jest organizacją wewnątrzprzedszkolną, której celem jest:

- zapewnienie współpracy rodziców z przedszkolem w doskonaleniu pracy opiekuńczo- wychowawczej i dydaktycznej, - prezentowanie wobec dyrektora oraz władz oświatowych opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach Przedszkola, - współdziałanie z dyrektorem, Radą Pedagogiczną w zaznajamianiu ogółu rodziców z pracą wychowawczo – dydaktyczną, opiekuńczą
i wynikającymi z niej zadaniami dla rodziców, - pozyskiwanie rodziców do czynnego udziału i realizacji procesu wychowawczo – dydaktyczno i opiekuńczego oraz udzielenie pomocy
materialnej na rzecz przedszkola.

W Przedszkolu działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.To organ społecznie działający na rzecz placówki. Rada Rodziców posiada Regulamin działalności, plan pracy,księgę protokołów, rejestr uchwał, plan finansowy (przychodów i wydatków), książkę kasową, książeczkę oszczędnościową.

W naszym przedszkolu Rada Rodziców ma swojego: przewodniczącego, sekretarza, skarbnika, komisję skrutacyjną oraz członków składających się z przedstawicieli rad poszczególnych oddziałów.

Przy jej życzliwości oraz dzięki jej pomocy realizujemy różnego rodzaju projekty oraz organizujemy wycieczki, spotkania z ludźmi o ciekawych zawodach, familiady, uroczystości, uczestniczymy w konkursach, przeglądach, olimpiadach oraz promujemy placówkę w środowisku. Wspierają nas również w remontach i doposażaniu przedszkola w różnego rodzaju sprzęt i pomoce dydaktyczne.

Plan współpracy z rodzicami

Zadania i sposób realizacji

Termin

Osoba odpowiedzialna

Zainteresowanie rodziców uroczystościami przedszkolnymi i spotkaniami grupowymi, zapraszanie rodziców na uroczystości przedszkolne i zebrania grupowe, wspólne spotkania i zabawy okolicznościowe, pomoc w organizowaniu uroczystości

wg. kalendarza uroczystości

wychowawcy grup

Wspomaganie rodziców w uzyskiwaniu kompetencji pedagogicznych, spotkania z psychologiem, organizowanie dla rodziców zajęć otwartych

2 razy w roku
I i II półrocze

wychowawcy grup specjaliści zatrudnieni w przedszkolu

Współdziałanie z przedstawicielami Rady Rodziców, pomoc w organizowaniu imprez artystycznych oraz pozyskiwaniu sponsorów

wrzesień,grudzień luty,maj

Przewodniczący Rady Rodziców, dyrektor

Informowanie rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu, zapoznanie rodziców z koncepcją pracy przedszkola, podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączanie ich do kształtowania u dziecka określonych w niej wiadomości i umiejętności

wrzesień,październik ,luty, kwiecień

wychowawcy grup

Informowanie rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączanie ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają

wg. potrzeb

wychowawcy grup

Wspólne organizowanie wydarzeń, w których biorą udział dzieci

na bieżąco

wychowawcy grup