Odsłon : 123872

Rekrutacja

Zasady naboru

KRYTERIA PRZYJĘĆ
DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

  1. I. KRYTERIA USTAWOWE brane pod uwagę w I etapie postępowania rekrutacyjnego

L.p.

Kryteria

Punkty

1.

wielodzietność rodziny kandydata (troje i więcej dzieci w rodzinie)

50

2.

niepełnosprawność kandydata

50

3.

niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

50

4.

niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

50

5.

niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

50

6.

samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

50

7.

objęcie kandydata pieczą zastępczą

50

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE PRZEZ KANDYDATA KRYTERIÓW USTAWOWYCH

1.Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

2.Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1172),

3.Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

4.Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019r. poz. 1111 t.j).

  • Dokumenty składa się w oryginale, w formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu, lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, przez rodzica kandydata.
  • Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń

  • Wielodzietność rodziny oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.
  • Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

  1. II. KRYTERIA LOKALNE określone w Uchwale Rady Miejskiej brane pod uwagę w II etapie postępowania rekrutacyjnego


L.p.


Kryteria


Punkty

Dokument potwierdzający spełnienie kryteriów

1.

dziecko realizujące obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne

25

oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów

2.

dziecko, którego oboje rodzice/rodzic samotnie wychowujący/prawni opiekunowie pozostają w stosunku pracy, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą

12

oświadczenie rodziców/prawnych opiekunw

3.

miesięczny dochód na osobę w rodzinie dziecka nie przekracza 100% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020r., poz. 111 t.j od listopada 2018r. 674 zł.)

4

oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów

4.

dziecko, ubiegające się o przyjęcie do przedszkola, w którym rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną lub więcej niż jedno dziecko z tej samej rodziny ubiega się o przyjęcie do przedszkola

3

oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów

5.

dziecko, które zamieszkuje w obwodzie szkoły podstawowej, w którym znajduje się przedszkole

2

oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów

6.

dziecko, którego jeden z rodziców/prawnych opiekunów pozostaje w stosunku pracy, wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczy się w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą

1

oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE PRZEZ KANDYDATA KRYTERIÓW DODATKOWYCH

  • Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
  • Pod pojęciem dochodu, na osobę w rodzinie kandydata, rozumie się dochód, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, z tym że w przypadku dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c i art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019r. poz.1387 z późn. zm.), pomniejsza się je o koszty uzyskania przychodu, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.
  • Przy obliczaniu dochodu członka rodziny, o którym mowa powyżej, bierze się pod uwagę przeciętny miesięczny dochód z 3 miesięcy wybranych spośród ostatnich 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola.

Dzieci zamieszkałe poza obszarem Miasta Przemyśla mogą być przyjęte do przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021, wg powyższych kryteriów, przedszkole będzie nadal dysponować wolnymi miejscami.

Wnioski należy wypełniać w formie elektronicznej, wydrukować i podpisane złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru  wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie kryteriów w terminie
od 02.03 2020 do 27.03.2020
r.

Odnośnika do naboru elektronicznego szukaj w → Menu →Rekrutacja→ zakładka: nabór elektroniczny

Kolejność składania podań nie wpływa na wyniki rekrutacji.
Ważne, by podania były kompletne (bezbłędnie wypełnione wszystkie rubryki, dołączone
dokumenty potwierdzające spełnianie wybranych przez kandydata kryteriów) i złożone w terminie.

Terminarza rekrutacji szukaj w -> Menu -> Rekrutacja -> zakładka: Termin rekrutacji