Odsłon : 123887

Aktualności

 

Drodzy Rodzice

w  związku z pojawieniem się COVID 19 na terenie Przedszkola Nr 3 w Przemyślu zawieszenie zajęć stacjonarnych nastąpi w terminie od 12.10.2020r do 16.10.2020r. Nauczanie w tym czasie odbywać się będą w formie zdalnej.  Powyższe działania zostały wprowadzone w celu zablokowania dalszego rozprzestrzeniania się wirusa.

Zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat, m. in. w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza.
.......................................................................................................................................................

Pliki do pobrania:

Ankieta epidemiologiczna

Oświadczenie zgody

Wytyczne GIS dla przedszkoli


Wewnętrzna organizacja pracy Przedszkola Nr 3  w Przemyślu na czas pandemii COVID-19

§ 1

Organizacja oddziału

1. Jedna grupa funkcjonuje w jednej sali.

2. Liczba dzieci w grupie nie może przekroczyć 25 dzieci.

3. Pracę z grupą w miarę możliwości wykonują ci sami nauczyciele.

§2

Wymagania zdrowotne

1. Do przedszkola może uczęszczać tylko dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2. Dzieci przyprowadzane są i odbierane z przedszkola przez osoby zdrowe (gdy w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki).

§ 3

Przyprowadzanie i odbieranie dzieci do/z przedszkola przez rodziców/prawnych opiekunów.

 1. Woźne oddziałowe odbierają i przyprowadzają dzieci od i do rodziców.
 2. Codziennie dokonywany jest pomiar temperatury każdego dziecka przychodzącego do przedszkola.
 3. W szatni i poczekalni (razem) może przebywać maksymalnie 12 osób (dorośli + dzieci).
 4. Przyprowadzający i odbierający dziecko:
  - poruszają się tylko w wyznaczonej strefie rodzica oraz zachowują dystans społeczny w stosunku do innych osób dorosłych i dzieci wynoszący1,5 m,
  - zobowiązani są do zakładania rękawiczek ochronnych, zakrywania nosa i    usta oraz dezynfekcji rąk po wejściu do przedszkola.
 5. W okresie adaptacyjnym dziecka w przedszkolu rodzic/opiekun za zgodą dyrektora przedszkola może przebywać na terenie przedszkola z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. Osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, lub dezynfekcja rąk, w której w domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych) i zachowaniem dystansu społecznego co najmniej 1,5 m.
 6. Dla zachowania bezpieczeństwa epidemicznego dzieci nie przynoszą do przedszkola zabawek i innych niepotrzebnych rzeczy.

§ 4

Organizacja pracy i obowiązki nauczycieli

 1. Nauczyciel pracuje, na ile to jest możliwe, według ustalonego podziału zajęć.
 2. Nauczyciele zobowiązani są do: przestrzegania higieny, w tym:

- częste i dokładne myciu rąk przed jedzeniem, po powrocie z zajęć na  świeżym powietrzu czy po skorzystaniu z toalety.

- wyjaśnienia dzieciom zasad bezpieczeństwa i higieny obowiązujące obecnie w przedszkolu oraz uzasadnienie ich wprowadzenia,

- podczas pobytu dzieci w sali przedszkolnej wietrzyć pomieszczenie, co najmniej raz na godzinę oraz prowadzić ćwiczenia ruchowo-relaksacyjne przy otwartych oknach.

- w sprzyjających warunkach pogodowych organizować zajęcia na świeżym powietrzu.

3. W przypadku zauważenia u dziecka objawów chorobowych nauczyciel niezwłocznie informuje o tym fakcie dyrektora przedszkola, a następnie telefonicznie prosi rodzica o zabranie dziecka z przedszkola.

4. W celu realizacji zapisu w: § 4 pkt. 3 i § 3 pkt.2 nauczyciel zwraca się do rodziców o:

- zgodę na zmierzenie temperatury ich dziecku,

- potwierdzenie aktualnych telefonów.


§ 5

Pobyt na świeżym powietrzu

1. W trakcie pobytu dzieci w przedszkolu organizowane są zajęcia na świeżym powietrzu.

2. Zajęcia na wolnym powietrzu odbywają się na terenie przylegającym do budynku przedszkola i w granicach wyznaczonych ogrodzeniem.

3. W miarę możliwości grupy przebywają w bezpiecznej odległości od siebie bez kontaktowania się ze sobą.

4. Podczas pobytu na zewnątrz przedszkola dzieci mają do dyspozycji mały sprzęt sportowy, taki jak: piłki, skakanki, kosz do koszykówki, itp.

§ 6

Higiena i dezynfekcja

1. Woźne zobowiązane są do dbania o odpowiednią higienę i dezynfekcję pomieszczeń i powierzchni w przedszkolu oprócz pomieszczeń bloku kuchennego.

2. W holu przy wejściu do budynku umieszcza się płyn dezynfekujący wraz z informacją o obowiązkowym dezynfekowaniu rąk przez wchodzące osoby dorosłe. Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego sprawdzania stanu pojemnika z płynem i uzupełniania go w razie potrzeby.

3. Dzieci po przyjściu do przedszkola myją ręce mydłem i wodą.

4. Z sali zajęć zostają usunięte wszystkie przedmiotu i sprzęty, których dezynfekcja jest utrudniona lub niemożliwa.

5. Woźne pełniące dyżur na korytarzu pilnują aby każdy rodzic czy opiekun miał rękawiczki ochronne, zakryty nos i usta oraz dezynfekował ręce po wejściu do przedszkola.

6. Woźne zobowiązane są do monitoringu codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania
w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników.

7. W przedszkolu nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa – zarówno przez dzieci, jak i nauczycieli. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia.

8. Za higienę, czyszczenie i dezynfekcję pomieszczeń bloku kuchennego odpowiedzialni są pracownicy kuchni.

9. Nauczycielki, pomoc nauczyciela, pracownicy niepedagogiczni zaopatrzeni są w indywidualne środki ochrony osobistej, takie jak – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia w razie konieczności np. przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka).

 1. Po każdym użyciu małego sprzętu sportowego jest on myty i dezynfekowany.
 2. Używany sprzęt na placu zabaw jest regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany.

§ 7

Organizacja posiłków

1. Dzieci spożywają posiłki w jadalni (gr. III, IV, V) i na salach (gr. I i II).

2. Wydawanie posiłków odbywa się w sposób zmianowy, oddzielnie dla każdej grupy.

3. Po każdej grupie woźna przeprowadza czyszczenie blatów stołów i krzeseł.

4. Wielorazowe naczynia i sztućce są myte w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze min. 60° C i wyparzane.

5. W przerwach między posiłkami podawane są dzieciom napoje w postaci herbaty, kompotu, soku, wody mineralnej.

6. Pracownicy bloku żywieniowego obok warunków wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo zobligowani są do zastosowania środków ochrony i ostrożności, w tym do korzystanie z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów.

§ 8

Organizacja obsługi klientów przedszkola

1. Na teren przedszkola oprócz pracowników mogą wchodzić tylko rodzice z dziećmi oraz osoby, których praca bezpośrednio wpływa na funkcjonowanie przedszkola.

2. Osoby niezatrudnione w przedszkolu zobowiązane są do zachowania obecnie przyjętych środków ostrożności w postaci maseczek, rękawiczek, itp.

3. Wszyscy wchodzący do przedszkola muszą obowiązkowo dokonać dezynfekcji rąk.

§ 9

Ustalenia inne

1. W razie niskiej frekwencji personelu dyrektor przedszkola niezwłocznie informuje o zaistniałej sytuacji organ prowadzący.

2. Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni stosują się do obowiązku zachowania dystansu społecznego wynoszącego min.1,5 m.

3. Informacje organizacyjne dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 będą przekazywane rodzicom za pośrednictwem strony internetowej.

4. Na tablicy informacyjnej znajdują się aktualne numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych.

Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników przedszkola oraz rodziców i opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do Przedszkola Nr 3 w Przemyślu